Ku klasickým procedúram sme v roku 2019 zaradili do nášho portfólia aj respiračnú fyzioterapiu. Ako jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku ponúkame odbornú, originálnu zdravotnú starostlivosť, pri ktorej využívame aj účinné, overené respiračné procedúry… Naši odborníci sú tu pre Vás.

Klimatické podmienky Tatranskej Polianky sú už od roku 1907 celoročne využívané na liečbu respiračných ochorení aj vďaka nadmorskej výške 1005 m n. m.. Suchý vzduch, priaznivé pomery slnečného žiarenia a odborné liečebné procedúry boli v liečbe pľúcnych ochorení v roku 2019 doplnené o respiračnú fyzioterapiu.

Práve pre ľudí s ochorením ako astma, alergie, CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc), fibróza, časté zápaly horných a dolných dýchacích ciest a dnes i postkovidové stavy, je určená respiračná fyzioterapia. Poruchy dýchania, dýchavičnosť, zadýchavanie a sťažené dýchanie je možné zlepšovať správnym využitím fyzioterapie v bežnom živote človeka. Ide o súbor opatrení na zníženie dychovej tiesne a úpravu dychového vzorca. Cieľom je zmena nastavenia pacienta tak, aby bez zvýšeného  úsilia dokázal prirodzene zlepšiť kvalitu dýchania a zvýšiť svoju dychovú záťaž.

K tomu pomáha pacientom Sanatória Dr. Guhra odborný tím našich fyzioterapeutov.

Respiračná fyzioterapia poskytuje pacientom úpravu správneho stereotypu dýchania s dôrazom na správne držania tela, nácvik hygieny horných a dolných dýchacích ciest, odporové dychové  cvičenia, zvládanie stavov dýchavičnosti, zvýšenie vitality a kapacity pľúc a ďalšie.

V našom Špecializovanom pracovisku respiračnej fyzioterapie, ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku, ponúkame pacientom individuálny prístup a overený respiračno-klimatický program. Po vstupnom lekárskom a funkčnom vyšetrení vyhodnotíme aktuálny zdravotný stav pacienta a na základe získaných dát mu stanovíme „na mieru šitý“ liečebný plán, ktorý absolvuje v nádhernom prostredí Vysokých Tatier.

Respiračná fyzioterapia a pľúcna rehabilitácia zahŕňa:

 • Individuálnu a skupinovú fyzioterapiu (reedukácia dýchania, nácvik huffingu, kontrolovaný aeróbny a silový tréning.
 • Metódy senzomotorickej integrácie s úpravou strereotypov dýchania, stoja a chôdze
 • Outdoorovú klimatickú fyzioterapiu (aeróbne aktivity, vertical walking)
 • Hygienu horných a dolných dýchacích ciest, výplachy, inhalácie, ACBT (aktívny cyklus dýchacích techník)

Respiračnú fyzioterapiu dopĺňa aj rad ďalších, účinných liečebných procedúr:

– Inhalácie liekov a minerálnych vôd

– Vodoliečba

– Magnetoterapia

– Elektroliečba

– Teplé rašelinové zábaly

– Masáže

Viac vo videu o respiračnej fyzioterapii:

Kto sme ?

Sanatórium Dr.Guhra n.o. je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje liečebnú a kúpeľnú starostlivosť klientom s nešpecifickými pľúcnymi chorobami s celoslovenskou pôsobnosťou.

Tradícia liečby poskytovanej Sanatóriom Dr. Guhra  siaha až do 19. storočia, kedy boli aj postavené liečebné domy, ktoré sú dnes vedené ako národné kultúrne pamiatky.

Sanatórium Dr.Guhra sa nachádza v Tatranskej Polianke –  v strede tatranskej magistrály v nadmorskej výške 1005 m n/m.

Prečo sa uchádzame o Vaše 2%?

 • pretože cítime, že máme záväzok voči našim predkom a povinnosť voči našej budúcej generácii zachovať tradíciu sanatória pre tých, ktorým bolo určené a ktorí ho tak veľmi potrebujú – pre našich pacientov
 • pretože chceme zabrániť tomu, aby sa sanatórium kvôli deficitnému financovaniu zo strany zdravotných poisťovní nebolo nútené uberať len smerom komerčným
 • pretože snahou nášho sanatória je umožniť aj sociálne slabším vrstvám, pacientom s astmou a inými pľúcnymi ochoreniami liečiť sa v  prostredí, ktorému „osvedčenie kvality“ bolo vystavené vekmi pre výrazný prínos v liečbe pľúcnych ochorení
 • pretože chceme neustále skvalitňovať pre našich klientov interiér aj exteriér nášho sanatória

Preto Vám srdečne ďakujeme…

Sanatórium Dr.Guhra n.o. v Tatranskej Polianke, bolo zaregistrované  Notárskou zápisnicou   ako prijímateľ  2% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020.

ĎAKUJEME!

Naše údaje:

Názov, sídlo, právna forma:

Sanatórium Dr. Guhra n. o.

Tatranská Polianka 4

062 01 Vysoké Tatry

IČO:37886304

Číslo účtu:

SK47 0900 0000 0004 9245 4286, Slovenská sporiteľňa, pobočka Svit

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane FO

AKTUALIOVANÉ : Sanatórium Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke pozastavilo koncom roka 2020 činnosť poskytovania ústavnej a kúpeľnej liečebnej starostlivosti v súlade s nariadeniami a opatreniami Ministerstva zdravotníctva SR pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Opätovné otvorenie sanatória sa uskutočnilo 1. marca 2021. Príjem pacientov a klientov pre ústavnú a kúpeľnú starostlivosť je realizovaný v rámci prijatých celoštátnych opatrení a interných postupov a smerníc. Pacienti čakajúci na zaradenie do liečebného programu sú priebežne kontaktovaní.

V prípade akýchkoľvek otázok volajte na recepciu zariadenia 0524422651 v pracovných dňoch, prípadne nás kontaktujte e-mailom na adrese: prijem@guhr.sk. Ďakujeme za pochopenie a všetkým prajeme pevné zdravie.

Milí naši priatelia, pacienti, klienti, partneri!

Ochorenie Covid-19 prinieslo so sebou mnoho – pre nás doteraz neznámych – sprievodných javov, situácii a problémov.
Až 30% obyvateľov Slovenska po prekonaní Covid-19 trpí problémami so zadýchavaním, úzkosťou, kašľom, únavou, vyčerpaním a bolesťami pohybového aparátu.
Pre tých, ktorí majú niektoré z týchto príznakov, ponúkame  od 1. marca intenzívny postkovidový program vytvorený priamo na mieru našimi špecialistami.
Tento individuálny liečebný program budeme poskytovať našim klientom v rámci ústavnej i kúpeľnej liečby, ale i samoplatcom.
Preto – ak patríte medzi tých, ktorí ochorenie Covid-19 prekonali, nech je pre vás povzbudením, že máme na Slovensku odborníkov, ktorí vám ponúkajú následnú zdravotnú starostlivosť v srdci Vysokých Tatier s jedinečnou tatranskou klímou.
Do 6 –tich mesiacov po ochorení Covid-19, máte možnosť vyššie uvedenú liečbu u nás absolvovať. Preto neváhajte kontaktovať vášho pneumológa, internistu alebo všeobecného lekára, ktorý je kompetentný odporučiť vám a zároveň vypísať návrh na ústavnú alebo kúpeľnú liečbu.
Keďže sme Špecializované pracovisko respiračnej fyzioterapie, v novej samostatnej podstránke si vám dovoľujeme predstaviť nový liečebný program, ktorý budeme poskytovať ako jediné zdravotnícke zariadenie na Slovensku. Naďalej vám prajeme všetko dobré a želáme vám i nám, aby bolo zdravie a pohoda tým, čo si vieme dať navzájom.
Doterajší klimatický a respiračný program pre našich stálych aj nových klientov zostáva samozrejme zachovaný v plnom rozsahu

Svoje otázky k ponuke post covid programu môžete adresovať mailom na adresu prijem@guhr.sk a lekar@guhr.sk .

Do sanatória smú vstúpiť len pacienti s negatívnym výsledkom testu na COVID-19. Pre tento účel zabezpečujeme testovanie nových pacientov pred ich prijatím do sanatória. Tetovanie je  od 11.3.2021 bezplatné. V prípade pozitívneho výsledku ich na liečenie nepríjmeme a posielame domov (pre tento prípad musia mať všetci pacienti zabezpečený vlastný odvoz späť). Pozitívny výsledok ihneď hlásime RÚVZ. Pre testovanie prichádzajúcich  pacientov je vytvorený vyhradený, zreteľne označený priestor so samostatným vstupom.

 

Opatrenia Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke v súvislosti s ochorením                                                                             COVID – 19                                                                     

 1. Každý klient Sanatória Dr. Guhra n. o. je povinný dodržiavať tieto Opatrenia v plnom rozsahu.
 2. Pacienti sú povinní dodržiavať liečebný poriadok sanatória, ktorý je k dispozícii v tlačenej forme v každej izbe.
 3. Nástup na liečenie je považovaný za súhlas s opatreniami. V prípade ich nedodržiavania môže byť pacient prepustený z disciplinárnych dôvodov, v tom prípade je pacient povinný uhradiť ZP náklady spojené s jeho pobytom.
 4. Pri nástupe pacienti prechádzajú filtrom pre príjem, kde v spolupráci so zamestnancom sanatória vyplnia čestné vyhlásenie zamerané na cestovateľskú a epidemiologickú anamnézu a budú otestovaní antigénovým testom na COVID-19. Testovanie je od 11. 3. 2021 bezplatné. Bez absolvovania tohto testu nie je možný vstup do sanatória. Na výsledok testu čakajú pacienti cca 15 min vonku, v prípade nepriaznivého počasia vo vyčlenenom priestore. V prípade pozitívneho testu pacient dostane potvrdenie o výsledku a odchádza domov, preto je dôležité mať zabezpečený odvoz. S negatívnym výsledkom pacient pokračuje do prijímacej kancelárie a nastupuje na liečenie.
 5. Vstup rodinných príslušníkov alebo sprievodnej osoby do sanatória je prísne zakázaný.
 6. Sanatórium má zo zákona povinnosť 1x týždenne testovať všetkých pacientov. Toto následné testovanie pacientov počas pobytu je zdarma. Taktiež pri výskyte príznakov (kašel,  zvýšená TT, ťažšie dýchanie…) počas pobytu, je pacient kontrolne testovaný zdarma. V prípade pozitívneho výsledku počas liečenia  je pacient povinný opustiť sanatórium do 24 hodín od vykonania testu a odchádza do domácej karantény, prípadne karanténneho zariadenia : https://www.mindop.sk/cestovnyruch/ubytovacie-zariadenia-pre-karantenne-ubytovanie.  Do tej doby bude pacient umiestnený v karanténnej izbe s povinnosťou dodržiavať izoláciu. Strava mu bude zabezpečená priamo na izbu.
 7. Pacienti majú povinnosť nosiť ochranné rúško prekrývajúce nos a ústa v interiéri vždy, s výnimkou konzumácie stravy. V exteriéri – ak nie je možné dodržať odstup 2m. Počas rehabilitačných procedúr si môžu pacienti rúško odložiť len na vyzvanie pracovníka rehabilitácie. Rúška je možné zakúpiť aj na recepcii sanatória.
 8. Pacienti sú povinní neustále dodržiavať odstup a hygienu rúk, pri vstupe do sanatória a jedálne vždy použiť dezinfekciu na ruky.
 9. Platí prísny zákaz cestovania hromadnou dopravou, zákaz navštevovať akékoľvek akcie a nákupné centrá.
 10. Platí prísny zákaz návštev a priepustiek do odvolania.
 11. Nezhromažďovať sa pri čakaní na zapisovanie liekov, meranie tlaku, atď. pred ambulanciou sestier.
 12. Nezhromažďovať sa v priestoroch pred jedálňou, na recepcii, pred ambulanciou a pracovňami lekárov.
 13. Prísne dodržiavať časový harmonogram liečby, procedúr a vyšetrení.
 14. Informácie o výsledkoch vyšetrení podáva ošetrujúci lekár len počas vizity.
 15. Navštevovať ošetrujúceho lekára v jeho lekárskej pracovni len v nutných prípadoch.
 16. V prípade, že sa u pacienta vyskytnú zdravotné ťažkosti ako zvýšená teplota, bolesti hrdla, kašeľ, dýchavičnosť, tráviace ťažkosti, problémy s čuchom a chuťou, má pacient povinnosť zostať na izbe a telefonicky kontaktovať sestru na telefónnom čísle uvedenom v dokumentácii pacienta, ktorú dostane pri nástupe na liečbu.
 17. Platí prísny zákaz absolvovania procedúr a pohybu v priestoroch sanatória v prípade zhoršenia zdravotného stavu a počas užívania antibiotík.
 18. Pohyb pacientov je povolený v rámci mesta Vysoké Tatry a osady Štrbské Pleso. Porušenie nariadenia sanatória sa považuje za hrubé porušenie poriadku sanatória s následnými sankciami.
 19. Zákaz zdržiavania sa mimo sanatória počas nočných hodín.
 20. Všetky organizované voľno časové aktivity sú zrušené až do odvolania.
 21. Všetky lekárom nariadené procedúry absolvujú pacienti za určených prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení, ktoré stanoví rehabilitačný úsek. Pacienti sú povinní v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných pacientov rešpektovať všetky opatrenia a nariadenia vedúcej rehabilitačného úseku.
 22. Rešpektovať systém stravovania podľa pokynov servírok – max. 2 osoby pri stole, raňajky budú poskytované formou kontinentálnych raňajok až do odvolania. Počas raňajok prosíme pacientov a klientov sanatória, aby dodržiavali pri nápojových stoloch potrebné odstupy. Taktiež prosíme našich klientov, aby si v jedálni chránili ústa a nos rúškom, pokiaľ práve nekonzumujú.
 23. Ubytovanie zostáva nezmenené –  2 pacienti na izbe. V prípade požiadavky bývať na izbe sám/sama, bude toto ubytovanie umožnené, len ak to kapacita dovolí a bude spoplatnené podľa cenníka sanatória.
 24. Pacienti sú povinní v týždni, keď nastúpia na pobyt, absolvovať vstupný pohovor s vedením sanatória, kde sa dozvedia dôležité informácie ohľadne následného povinného testovania a aktuálne informácie ohľadne fungovania rehabilitácie, ktoré sa budú meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a nariadení Úradu verejného zdravotníctva. Tieto stretnutia sa budú konať vždy vo štvrtok o 11:30 v kaviarni sanatória za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

Ďakujeme, že ste zodpovední, akceptujete a dodržiavate všetky nariadenia Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke v súvislosti s novým koronavírusom COVID – 19.

Deň, ktorý zmenil Tatry. Takto sa vryl 19. november 2004 a následné dni po veternej smršti do pamäte riaditeľke Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke, MUDr. Eleonóre Kovalčíkovej, MPH.

Tento deň priniesol  Tatrám veľkú existenčnú neistotu a obavy z budúcnosti…vznikali otázky o dopadoch na klímu v Tatrách v súvislosti s klimatoterapiou, na ktorú bol odjakživa kladený veľký dôraz v súvislosti s liečením v vysokohorskom prostredí.

„Aj dnes mám ten deň živo v pamäti, akoby sa to stalo iba včera…neviem zabudnúť na pohľad, ktorý sa mi naskytol, keď som  deň po kalamite prichádzala od Gerlachova smerom k Tatranskej Polianke  do práce, keďže magistrála bola zatarasená popadanými stromami….Všade vôkol bezvládne ležiace koruny stromov. Bol to neopísateľný šok. Ostatky stromov, holé pne ako nemá výčitka prírody a výkričník pre ľudstvo…

Ďalší šok prišiel, keď som zbadala škody, ktoré katastrofa spôsobila na budove Sanatória Dr. Guhra v Tatranskej Polianke. Zhodená strecha kompletne na zemi, pokrčený plech, stromy opierajúce sa o múry sanatória, rozbité okná, posunuté drevené balkóny, narušená statika historickej budovy…to všetko dotváralo hrôzu prežitej noci.“

…a potom ticho…intenzívne ticho…zasnežená krajina a slnečno…ticho prerážali iba zvuky píl, ktoré pílili stromy na cestách….v snahe sprístupniť hlavné aj bočné úseky….

„ Preplakala som celý deň…avšak okamžite sme sa museli spamätať, keďže sanatórium bolo v tom čase plné pacientov a museli sme sa v prvom rade postarať o ich bezpečnosť a zdravie. Škody na budovách boli vyčíslené na zhruba 13 miliónov vtedajších korún. Povolala som architekta, stavebné firmy a začali sme s rekonštrukčnými prácami poškodených častí sanatória. Trvalo takmer dva mesiace, kým sme najpodstatnejšie škody odstránili. Mala som však v tom čase napriek dôsledkom živelnej pohromy pocit spolupatričnosti, ľudskosti, a súdržnosti ľudí, ktorí volali, prišli a pomáhali.

Na tieto momenty nechceme a nemôžeme zabudnúť a práve preto sme sa rozhodli vrátiť sa k tejto smutnej spomienke spolu s našimi pacientmi a obyvateľmi Polianky…veď aj dnes, po 15 rokoch sa z tejto živelnej pohromy Tatry celkom nespamätali.

Príroda ukázala svoju silu a donútila nás zamyslieť sa nad tým, ako my narábame s ňou. Mali by sme vnímať jej signály a nažívať v symbióze s ňou, nie neustále dokazovať, že človek je pánom tvorstva.

Aj teraz, s odstupom 15 rokov ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k záchrane Tatranskej Polianky a nášho sanatória. Veď aj vďaka tomu môžeme dnes naplno fungovať, slúžiť ďalej pacientom a pokračovať vo vyše 100 ročnej  tradícii v poskytovaní zdravotnej starostlivosti .  Sanatórium v tomto roku začína novú éru- komplexnej respiračnej fyzioterapie budovaním centra pľúcnej a pohybovej fyzioterapie.“

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie

Slovenská lekárska spoločnosť
Regionálna lekárska komora v Prešove
Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka

XV. Pneumologické a imunoalergologickédni Dr. Guhra

29. – 30. 3. 2019

Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka

AKTUÁLNE O ASTME, CHOCHP
A INÝCH CHOROBÁCH DÝCHACÍCH CIEST

Čestné predsedníctvo

doc. MUDr. Marta Hájková, PhD.

Hlavný odborník MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia

vedecký koordinátor podujatia

 

prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor klinická imunológia a alergológia vedecký koordinátor podujatia

 

doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.

Prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

 

prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Prezident Slovenskej spoločnosti klinickej imunológie a alergológie

 

Prim. MUDr. Helena Leščišinová

Krajský odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor pneumológia a ftizeológia v Prešovskom samosprávnom kraji

 

MUDr. Eleonóra Kovalčíková, MPH

Riaditeľka Sanatória Dr. Guhra n.o. Tatranská Polianka

 

MUDr. Eva Bérešová

Členka rady regionálnej lekárskej komory Prešov

 

Ing. Ján Mokoš

Primátor mesta Vysoké Tatry

 

Prim. MUDr. Štefan Reinhardt

Odborný zástupca Sanatória Dr. Guhra n.o. pre pneumológiu a ftizeológiu

koordinátor podujatia

 

Hodnotenie ARS CME:

Pasívna účasť 29. 3. 2019 3 kredity 30. 3. 2019 4 kredity

Aktívna účasť: autor prednášky, posteru, panelovej diskusie 10 kreditov prvý a druhý spoluautor  5 kreditov

Program

Piatok

14,30 – 15,00 Úvod a slávnostné otvorenie

15,00 – 18,00 Predsedníctvo: M. Hájková, P. Pružinec

Š. Reinhardt, A. Reinhardtová (Sanatórium Dr. Guhra n.o., Tatranská Polianka): Z histórie Wolkerových a Guhrových  dní. 30´

 1. Pružinec (Katedra klinickej imunológie a alergológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava): Prečo máme (alebo nemáme) alergiu? 30´
 2. Majer (Klinika pneumológie a ftizeológie II. LFUK a UNB, Bratislava): Čo všetko sa môže skrývať za diagnózou astmy. 30´
 3. Schvalbová (Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Prešov): Cirkadiánne       hodiny a astma. 30´
 4. Hochmuth (Ambulancia KIA, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica): Úskalia diagnostiky a manažmentu astmy v ére heterogénnych fenotypov. 30´

 

18,00 – 21,00   Predsedníctvo: H. Leščišinová, M. Jeseňák

 1. Jeseňák (JLFUK a Univerzitná nemocnica Martin): Očkovanie a chronické respiračné ochorenia – výzvy a perspektívy. 30´
 2. Matula ( Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra): Význam večernej dávky na zmiernenie symptómov u pacientov s CHOCHP. 30´
 3. Š. Laššán (Univerzitná nemocnica Bratislava): ICS versus CHOCHP: čakáme na konečný verdikt? 30´

 

19,30 – 20,30 Večera

Matula, J. Pleidelová (Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra): Dyspnoe a dysfunkčné dýchanie. 30´

 

Sobota: 

9,00 – 13,30 Predsedníctvo: I. Solovič, R. Košturiak

 1. Leščišinová (Oddelenie PaF, Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, Bardejov): Koľko nás je a čo všetko robíme (pohľad do odboru). 30´
 2. Solovič (Oddelenie PaF, NÚTPCH a HCH, Vyšné Hágy): Dokážeme poraziť  TBC? 30´
 3. Eva Lapšanská (ALFA EL, spol. s r.o., Poprad): Bilastín – liečivo na správnom mieste. 30′
 4. Ľ. Gremeň (PNEUMO-ONKO, Šaľa): CHOCHP a karcinóm pľúc. 30´
 5. Košturiak (LEKARTIN s.r.o., Nitra): Sú kožné testy v diagnostike alergických chorôb  nenahraditeľné? 30´

11,30 – 12,30 Obed

 1. Hlinka (AlergoImuno centrum s.r.o., Kežmarok): Tonzily horných dýchacích ciest. 30´
 2. Uhrina, T. Červeňanská, Š. Reinhardt (Neoficiálne združenie pacientov Sanatória Dr. Guhra, Tatranská Polianka): Pohľad na sanatórneho pacienta z  “druhej strany”. 30´

 

Partneri