Onkologické ochorenia sú na druhom mieste z hľadiska výskytu a úmrtnosti, po kardiovaskulárnych ochoreniach a ich počet naďalej stúpa. Vďaka možnostiam včasnej diagnostiky a úspešnosti liečby vzrastá počet ľudí po onkologickej liečbe, ktorí majú pretrvávajúce zdravotné ťažkosti vyplývajúce z prekonanej onkologickej diagnózy, či absolvovanej onkologickej liečby. Význam preto majú všetky aktivity, ktoré znižujú chorobnosť pacientov a umožňujú im čo najlepšie sa zaradiť do bežného života. V sanatóriu Dr. Guhra v Tatranskej Polianke od februára tohto roku poskytujeme liečebný program  respiračnej fyzioterapie zameraný na onkologických pacientov, ktorí sú po hrudnej operácii a sú po ukončenej onkologickej liečbe. Pacienti môžu na liečenie nastúpiť do dvanástich mesiacov od hrudnej operácie, kde sa im venuje špecializovaný tím pod vedením lekárky FRO MUDr. Timey Takácsovej, fyzioterapeuta Mgr. Mariána Jendrichovského, PhD. a klinickej onkologičky, MUDr. Márie Rečkovej, PhD..

Pooperačná respiračná starostlivosť u onkologických pacientov sa týka ústavnej indikácie, alebo kúpeľnej indikácie skupiny V/4 (stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc).  Jedná sa o ústavnú starostlivosť na odporúčanie pneumológa, alebo kúpeľnú liečbu na odporúčanie chirurga, pneumológa, internistu a všeobecného lekára.

INFORMÁCIA PRE ODBORNÍKOV:

Pacient indikovaný do ONKO programu je pacient s diagnózou karcinómu pľúc, ktorý je do 12 mesiacov od hrudnej operácie, ukončenej onkologickej liečbe a v remisii onkologického ochorenia.

Charakteristika ONKO programu

Vstupné hodnotenie a stratifikácia pacientov: zhodnotenie anamnestických údajov a aktuálneho stavu, dychovej výkonnosti a stratifikácia rizikovosti pacienta. Na základe týchto údajov je pacient zaradený do aktuálnej výkonnostnej skupiny.

Edukačné programy: kognitívno-behaviorálne nastavenie na terapiu, v rámci ktorého pacient získava základné informácie o svojom ochorení a režimových opatreniach, jednotlivých intervenciách.

Diagnostické intervencie: stanovenie základných biomedicínskych dát o aktuálnom ochorení: obehové a ventilačné, biochemické, imunitné parametre: krvné testy, EKG, krvné plyny, PRICK test, rhinoscreen, bronchodilatačný test, pľúcna spirometria objemy: statické/dynamické, vyšetrenie difúzie, funkčné testy – 6 MWT so stanovením submaximálnej aeróbnej kapacity. Zhodnotenie bezprostrednej reakcie na záťaž (DF, SpO2, TF, TK) a celkovej reakcie (meranie veľkosti efektu terapie pomocou štandardizovanej

vyhodnocovacej schémy).

Procedúry respiračnej fyzioterapie:

  • individuálna a skupinová respiračná fyzioterapia – reedukácia dýchania: nácvik kontrolovaného, odporového a kontaktného dýchania, aeróbny, silový a kombinovaný tréning, metódy senzomotorickej integrácie s úpravou stereotypov dýchania, stoja a chôdze;
  • indoorové a outdoorové klimatické aeróbne tréningy: Vertical Walking, chôdza bez/s palicami;
  • hygiena horných a dolných dýchacích ciest: výplachy, inhalácie, ACBT (aktívny cyklus dychových techník), oscilačný PEP systém, techniky kontroly kašľa;
  • hrudná fyzioterapia: starostlivosť o jazvy a úprava pohyblivosti hrudníka v rámci pooperačnej starostlivosti; mobilizačné hrudné techniky
  • psychologickú starostlivosť formou individuálnej a skupinovej psychoterapie s nácvikom relaxácie, zníženia anxiety a depresie;
  • nutričné a diétne poradenstvo;
  • široká škála prírodných, fyzikálnych a balneologických podnetov.

Indikačná skupina V/4

Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii.

S výnimkou stavov po minimálnych invazívnych výkonoch na pleure a pľúcach, po PNO a benígnych nádoroch bez pooperačných komplikácií a stavov po diagnostických a paliatívnych výkonoch na pleure a pľúcach.

Typ pobytu: ústavná na odporúčanie pneumológa alebo kúpeľná liečba na odporúčanie chirurga pneumológa, internistu, všeobecného lekára.

Indikácie: pooperačné stavy na hrudníku do 12 mesiacov od operácie, onkologickí pacienti po ukončení onkologickej liečby, najskôr však od 6 týždňov po operácii, pacienti s nekomplikovaným pooperačným priebehom, kardiopulmonálne kompenzovaní (pri známkach dekompenzácie súhlas kardiológa)…

Personálne vybavenie:

Lekári so špecializáciou v odbore pneumológia, FBLR, onkológia, fyzioterapeuti vyškolení v respiračnej fyzioterapii, zdravotné sestry, diétna sestra, psychológ, maséri a kúpeľníci.

Informácie o Sanatóriu Dr. Guhra, n.o.

Sanatórium Dr. Guhra má 120 ročnú tradíciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti zameranej na ochorenia dýchacích ciest. Od roku 2019 sa začalo intenzívne koncentrovať na Respiračnú fyzioterapiu. Cieľovú skupinu tvoria pacienti s pľúcnymi ochoreniami s poklesom respiračnej a obehovej funkcie v posthospitalizačnej resp. udržiavacej fáze starostlivosti.

Od augusta 2020 je Sanatórium Dr. Guhra uznané Slovenskou pneumologickou spoločnosťou ako prvé a zatiaľ jediné Špecializované pracovisko Respiračnej fyzioterapie na Slovensku.