Zariadenie pre seniorov LEONARDO

Chcete prežiť aj Vy dôstojnú jeseň života v príjemnom prostredí krásnej tatranskej prírody?

Sanatórium Dr. Guhra n.o. v Tatranskej Polianke okrem poskytovania kúpeľnej a ústavnej starostlivosti na liečbu nešpecifických pľúcnych ochorení , od januára 2013 rozšírilo svoju činnosť aj o poskytovanie sociálnej starostlivosti.

Novovzniknuté „Zariadenie pre seniorov LEONARDO“ v Tatranskej Polianke / budova Sanatória Dr. Guhra/ Vám ponúka:

Bližšie informácie :

 • Kontakt: 0911 113 445, 0905 321571, 0911 477 718
 • E-mail: zpsleonardo.tpolianka@gmail.com
 • E- mail: martina.justova@centrum.sk
 • web: www.sanatoriumpolianka.sk

Čo u nás nájdete:

 • úctu, pokoj a pohodu rodinného prostredia / iba 30 klientov/
 • individuálny, humánny a profesionálny prístup všetkých zamestnancov zariadenia
 • nepretržitú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť 24 hodín
 • vychádzky do prírody, tréningy pamäti, posedenia pri káve a čaji, individuálne rozhovory, skupinové sedenia, spolupráca s rodinou
 • knižnicu, počítače s pripojením na internet
 • Wellness – bazén s teplou vodou, sauny, masáž, inhalácie, teplé zábaly nadštandardné služby
 • možnosť ubytovania rodinných príslušníkov pri návšteve klienta
 • ubytovanie v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách komfortne vybavených
 • stravovanie priamo v zariadení zodpovedajúce veku a zdravej výžive 5 x denne / racionálna a diétna strava /.

CENNÍK

platný od 1. januára 2020

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:

 1. odborné činnosti:
  – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe
 2. obslužné činnosti:
  – ubytovanie
  – stravovanie
  – upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa stupňa odkázanosti:

stupeň odkázanosti  IV  2,80  EUR/denne
 stupeň odkázanosti   V  3,80  EUR/denne
 stupeň odkázanosti VI  4,80  EUR/denne

Ubytovanie je stanovená nasledovne:

jednoposteľová izba – lôžko 6,50  EUR/denne
dvojposteľová izba – lôžko 5,50  EUR/denne
trojposteľová izba – lôžko 5,00 EUR/denne

V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva, spoločných priestorov a vecné plnenie spojené s bývaním.

Rehabilitácia a iná činnosť:

0,20 EUR/denne x 30……6,00 EUR

Stravovanie činí 4, 50 EUR denne a je stanovená nasledovne:

Stravná jednotka na deň je 3,55 EUR, z toho:

 raňajky  0,48 EUR
 desiata  0,28 EUR
 obed  1,46 EUR
 olovrant  0,28 EUR
 večera  1,05 EUR
 • Strava sa zabezpečuje z jedálne sanatória. Režijné náklady na prípravu stravy na deň  sú 0,95 EUR/denne x30= 135 EUR
 • Diabetická strava sa zvyšuje o 25%, t.j. 5,50 EUR denne. Pozostáva zo 6 jedál – raňajky, obed, večera + 3 vedľajšie jedlá. 5,50 EUR/denne x30= 165 EUR
 • Zariadenie Leonardo poskytuje v prípade potreby mixovanú stravu.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva: 

 • 1,50 EUR/denne x30=   45 EUR

Výška úhrady sa stanoví ako 30 násobok dennej sadzby za poskytovanú sociálnu službu.
Výška dohodnutej úrady sa upraví s prihliadnutím na rozsah a dni /28,29,30/.
Výška úhrady mesačne je od 420 EUR do 555 EUR /denná úhrada od 14,00 do 18,50 EUR /.

Cenník je schválený Správnou radou neziskovej organizácie 19.11.2019 a je platný od 01.01.2020.

Týmto sa ruší cenník, ktorý bol platný od 01.05.2018