Zariadenie pre seniorov LEONARDO

Chcete prežiť aj Vy dôstojnú jeseň života v príjemnom prostredí krásnej tatranskej prírody?

Sanatórium Dr. Guhra n.o. v Tatranskej Polianke okrem poskytovania kúpeľnej a ústavnej starostlivosti na liečbu nešpecifických pľúcnych ochorení , od januára 2013 rozšírilo svoju činnosť aj o poskytovanie sociálnej starostlivosti.Novovzniknuté „Zariadenie pre seniorov LEONARDO“ v Tatranskej Polianke / budova Sanatória Dr. Guhra/ Vám ponúka:Bližšie informácie :

OZNAM:Od 1.5.2022 je zrušený zákaz návštev. Návštevy sú povolené bez podmienok, v interiéri je možné navštíviť klientov len v spoločných priestoroch, v exteriéri bez obmedzenia.

Čo u nás nájdete:

 • úctu, pokoj a pohodu rodinného prostredia / iba 30 klientov/
 • individuálny, humánny a profesionálny prístup všetkých zamestnancov zariadenia
 • nepretržitú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť 24 hodín
 • vychádzky do prírody, tréningy pamäti, posedenia pri káve a čaji, individuálne rozhovory, skupinové sedenia, spolupráca s rodinou
 • knižnicu, počítače s pripojením na internet
 • Wellness – bazén s teplou vodou, sauny, masáž, inhalácie, teplé zábaly nadštandardné služby
 • možnosť ubytovania rodinných príslušníkov pri návšteve klienta
 • ubytovanie v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách komfortne vybavených
 • stravovanie priamo v zariadení zodpovedajúce veku a zdravej výžive 5 x denne / racionálna a diétna strava /.

CENNÍK

2023

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:

 • odborné činnosti:
  – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe
 • obslužné činnosti:
  – ubytovanie
  – stravovanie
  – upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, rehabilitácia a iná činnosť

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa stupňa odkázanosti:

stupeň odkázanosti  IV  3,80  EUR/denne
 stupeň odkázanosti   V  4,80  EUR/denne
 stupeň odkázanosti VI  5,80  EUR/denne

Ubytovanie je stanovená nasledovne:

jednoposteľová izba – lôžko 10,00  EUR/denne
dvojposteľová izba – lôžko 9,00  EUR/denne
trojposteľová izba – lôžko 8,50 EUR/denne

V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva, spoločných priestorov a vecné plnenie spojené s bývaním.Rehabilitácia a iná činnosť:0,20 EUR/denne x 30……6,00 EURZabezpečenie doprovodu na odbor.vyšetrenie …. 4,00 EUR /hod.Zdravotnícky materiál 0,05  EUR/denne x 30= 1,50 EUR

Stravovanie činí 7,05 EUR denne a je stanovená nasledovne:Stravná jednotka na deň je 7,05 EUR, z toho:

raňajky 0,78 EUR desiata 0,48 EUR obed 1,96 EUR olovrant 0,48 EUR večerarežijné náklady na stravu 1,35 EUR2,00 EUR

 • Strava sa zabezpečuje z kuchyne sanatória.
 • Racionálna strava pozostáva z 5 jedál: raňajky ,obed, večera +2 vedľajšie jedlá. (7,05 EUR/denne x 30= 211,50 EUR )
 • Diabetická strava sa zvyšuje o 20%, t.j. 8,26 EUR denne. Pozostáva zo 6 jedál – raňajky, obed, večera + 3 vedľajšie jedlá. (8,26 EUR/denne x 30= 247,80 EUR)
 • Zariadenie Leonardo poskytuje v prípade potreby mixovanú stravu.
 • Strava sa zabezpečuje z kuchyne sanatória.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva: 

 • 3,00 EUR/ denne x  30=   90,00 EUR

Výška úhrady sa stanoví ako 30 násobok dennej sadzby za poskytovanú sociálnu službu.
Výška dohodnutej úrady sa upraví s prihliadnutím na rozsah a dni /28,29,30, 31/.
Výška úhrady mesačne je od 678,00 EUR do 819,30 EUR /denná úhrada od 22,60 do 27,31 EUR /.
Cenník je schválený Správnou radou neziskovej organizácie a platný od 1.1.2024.