Opatrenia Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke v súvislosti s ochorením                                                                             COVID – 19                                                                     

 1. Každý klient Sanatória Dr. Guhra n. o. je povinný dodržiavať tieto Opatrenia v plnom rozsahu.
 2. Pacienti sú povinní dodržiavať liečebný poriadok sanatória, ktorý je k dispozícii v tlačenej forme v každej izbe.
 3. Nástup na liečenie je považovaný za súhlas s opatreniami. V prípade ich nedodržiavania môže byť pacient prepustený z disciplinárnych dôvodov, v tom prípade je pacient povinný uhradiť ZP náklady spojené s jeho pobytom.
 4. Pri nástupe pacienti prechádzajú filtrom pre príjem, kde v spolupráci so zamestnancom sanatória vyplnia čestné vyhlásenie zamerané na cestovateľskú a epidemiologickú anamnézu a budú otestovaní antigénovým testom na COVID-19. Testovanie je od 11. 3. 2021 bezplatné. Bez absolvovania tohto testu nie je možný vstup do sanatória. Na výsledok testu čakajú pacienti cca 15 min vonku, v prípade nepriaznivého počasia vo vyčlenenom priestore. V prípade pozitívneho testu pacient dostane potvrdenie o výsledku a odchádza domov, preto je dôležité mať zabezpečený odvoz. S negatívnym výsledkom pacient pokračuje do prijímacej kancelárie a nastupuje na liečenie.
 5. Vstup rodinných príslušníkov alebo sprievodnej osoby do sanatória je prísne zakázaný.
 6. Sanatórium má povinnosť 1x týždenne testovať všetkých pacientov. Toto následné testovanie pacientov počas pobytu je zdarma. Taktiež pri výskyte príznakov (kašeľ,  zvýšená TT, ťažšie dýchanie…) počas pobytu, je pacient kontrolne testovaný zdarma. V prípade pozitívneho výsledku počas liečenia  je pacient povinný opustiť sanatórium do 24 hodín od vykonania testu a odchádza do domácej karantény, prípadne karanténneho zariadenia : https://www.mindop.sk/cestovnyruch/ubytovacie-zariadenia-pre-karantenne-ubytovanie.  Do tej doby bude pacient umiestnený v karanténnej izbe s povinnosťou dodržiavať izoláciu. Strava mu bude zabezpečená priamo na izbu.
 7. Pacienti majú povinnosť nosiť ochranné rúško (respirátor) prekrývajúce nos a ústa v interiéri vždy, s výnimkou konzumácie stravy. V exteriéri – podľa aktuálne platných opatrení. Počas rehabilitačných procedúr si môžu pacienti respirátor/rúško odložiť len na vyzvanie pracovníka rehabilitácie. Rúška a respirátory je možné zakúpiť aj na recepcii sanatória.
 8. Pacienti sú povinní neustále dodržiavať odstup a hygienu rúk, pri vstupe do sanatória a jedálne vždy použiť dezinfekciu na ruky.
 9. Platí prísny zákaz cestovania hromadnou dopravou, zákaz navštevovať akékoľvek akcie a nákupné centrá.
 10. Platí prísny zákaz návštev a priepustiek do odvolania.
 11. Nezhromažďovať sa pri čakaní na zapisovanie liekov, meranie tlaku, atď. pred ambulanciou sestier.
 12. Nezhromažďovať sa v priestoroch pred jedálňou, na recepcii, pred ambulanciou a pracovňami lekárov.
 13. Prísne dodržiavať časový harmonogram liečby, procedúr a vyšetrení.
 14. Informácie o výsledkoch vyšetrení podáva ošetrujúci lekár len počas vizity.
 15. Navštevovať ošetrujúceho lekára v jeho lekárskej pracovni len v nutných prípadoch.
 16. V prípade, že sa u pacienta vyskytnú zdravotné ťažkosti ako zvýšená teplota, bolesti hrdla, kašeľ, dýchavičnosť, tráviace ťažkosti, problémy s čuchom a chuťou, má pacient povinnosť zostať na izbe a telefonicky kontaktovať sestru na telefónnom čísle uvedenom v dokumentácii pacienta, ktorú dostane pri nástupe na liečbu.
 17. Platí prísny zákaz absolvovania procedúr a pohybu v priestoroch sanatória v prípade zhoršenia zdravotného stavu a počas užívania antibiotík.
 18. Pohyb pacientov je povolený v rámci mesta Vysoké Tatry a osady Štrbské Pleso. Porušenie nariadenia sanatória sa považuje za hrubé porušenie poriadku sanatória s následnými sankciami.
 19. Zákaz zdržiavania sa mimo sanatória počas nočných hodín.
 20. Všetky organizované voľno časové aktivity v interiéri sú realizované za sprísnených podmienok, len pre ubytovaných pacientov a po predchádzajúcom schválení vedenia sanatória.
 21. Všetky lekárom nariadené procedúry absolvujú pacienti za určených prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení, ktoré stanoví rehabilitačný úsek. Pacienti sú povinní v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných pacientov rešpektovať všetky opatrenia a nariadenia vedúcej rehabilitačného úseku.
 22. Rešpektovať systém stravovania podľa aktuálnych pokynov, raňajky sú poskytované formou kontinentálnych raňajok až do odvolania. Počas raňajok prosíme pacientov a klientov sanatória, aby dodržiavali pri nápojových stoloch potrebné odstupy. Taktiež prosíme našich klientov, aby si v jedálni chránili ústa a nos rúškom, pokiaľ práve nekonzumujú.
 23. Ubytovanie zostáva nezmenené –  2 pacienti na izbe. V prípade požiadavky bývať na izbe sám/sama, bude toto ubytovanie umožnené, len ak to kapacita dovolí a bude spoplatnené podľa cenníka sanatória.
 24. Pacienti sú povinní v týždni, keď nastúpia na pobyt, absolvovať vstupný pohovor s vedením sanatória, kde sa dozvedia dôležité informácie ohľadne následného povinného testovania a aktuálne informácie ohľadne fungovania rehabilitácie, ktoré sa budú meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a nariadení Úradu verejného zdravotníctva. Tieto stretnutia sa budú konať vždy vo štvrtok o 11.30 hod. v kaviarni sanatória za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

Ďakujeme, že ste zodpovední, akceptujete a dodržiavate všetky nariadenia Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke v súvislosti s novým koronavírusom COVID – 19.