Pred príjmom testujeme všetkých prichádzajúcich pacientov Ag testom COVID-19. V prípade pozitívneho výsledku ich na liečenie nepríjmeme a posielame domov. Pozitívny výsledok ihneď hlásime RÚVZ. Do sanatória smú vstúpiť noví pacienti len s negatívnym výsledkom testu na COVID-19. Pre tento prípad musia mať všetci vopred zabezpečený vlastný odvoz. Dnes bol prvý deň testovania a ukázalo sa to ako správny krok. Mali sme 21príjmov, v jednom prípade bol výsledok testu pozitívny. Na testovanie máme vyhradený a zreteľne označený priestor. Stále platí zákaz návštev. V testovaní pokračujeme ďalej.

Opatrenia pre lekárov, zdravotné sestry a pacientov.

Opatrenia pre zdravotné sestry pri práci s pacientmi v súvislosti s ochorením Covid-19
1. Používať ochranné rúška a rukavice/dezinfekciu na ruky.
2. Aspoň 2x za službu si rúško vymeniť.
3. Po vstupe do inšpekčnej miestnosť si umyť ruky mydlom a dezinfikovať.
4. Pacienti budú ubytovaní na izby po dvoch.
5. Prísne dodržiavať harmonogram liečby (čas vydávania liekov, zapisovania liečby, merania tlaku…) pre obmedzenie kontaktu s pacientom na nevyhnutné minimum.
6. Inštruovať pacientov, aby sa pri čakaní na odber krvi, zapisovanie liečby, meranie tlaku, atď. nezhromažďovali pred inšpekčnou miestnosťou.
7. Pacienti sú povinní nosiť rúška, často si umývať a dezinfikovať ruky.
8. Po zhotovení EKG – záznamu dezinfikovať elektródy, po meraní tlaku dezinfikovať manžetu tlakomeru.
9. Používať len bezkontaktné teplomery.
10. Ak je u pacienta s príznakmi respiračnej infekcie plánované vyšetrenie prítomnosti nového koronavírusu COVID – 19, pacient bude izolovaný v karanténnej izbe, neabsolvuje žiadne procedúry, stravu bude dostávať na izbu ku dverám s dodržaním prísnych opatrení na ochranu zdravia, izba bude označená: KARANETÉNNA IZBA – ZÁKAZ VSTUPU. Zákaz vstupu sa týka aj nezdravotníckeho personálu. Ak bude potrebná návšteva sestry alebo lekára, ten musí použiť ochranné pomôcky (rúško, ochranné okuliare/štít, rukavice, ochranný oblek).
11. Zákaz používania sociálnej miestnosti priľahlej karanténnej izbe inými pacientmi – okrem osoby v karanténe.
Opatrenia pre lekárov pri práci s pacientmi v súvislosti s ochorením Covid – 19
1. Pri príjme pacienta dôkladne odobrať rodinnú, cestovateľskú, pracovnú a epidemiologickú anamnézu. Pacient dôsledne a zodpovedne vyplní /v spolupráci so zamestnancom sanatória/ a podpíše čestné vyhlásenie.
2. Ordinovať laboratórne vyšetrenie krvi, vyšetrenie krvných plynov, meranie krvného tlaku. Spirometrické vyšetrenia aktuálne nie sú odporúčané. Mikrobiologické vyšetrenia ordinovať len v nutných prípadoch.
3. Vizity časovo skrátiť na nutné minimum.
4. Informácie podávať len počas vizity.
5. Auskultovať pacienta len pri príjme a vizite, taktiež počas hospitalizácie len pri zhoršení stavu alebo podľa potreby – povinnosť dezinfikovať fonendoskop po auskultácii.
6. Aspoň 2x za službu si vymeniť rúško.
7. Po vstupe do lekárskej izby si umyť ruky mydlom a dezinfikovať.
8. Pohyb pacienta je povolený v rámci mesta Vysoké Tatry.
9. Z procedúr ordinovať: podľa dohody s vedúcou rehabilitačného oddelenia.
10. Inhalácie ordinujeme nielen v spoločnom inhalatóriu, ale aj na izbe na 10 dní indikovaným pacientom cez PariBoy.
11. Ak je u pacienta podozrenie na infekciu novým koronavírusom COVID-19, pacient bude izolovaný vo svojej izbe, neabsolvuje žiadne procedúry, stravu bude dostávať na izbu ku dverám, izba bude označená: KARANTÉNNA IZBA – ZÁKAZ VSTUPU. Zákaz vstupu sa týka aj nezdravotníckeho personálu. Ak bude potrebná návšteva sestry alebo lekára, ten musí použiť ochranné pomôcky (rúško, ochranné okuliare/štít, rukavice, ochranný oblek). Následne kontaktovať kompetentnú osobu: MUDr. Chlebec (Covid oddelenie v Poprade 052/7125533) alebo MUDr. Pompová (epidemiologička v Poprade) za účelom dohodnutia vyšetrenia.
12. Zákaz priepustiek do odvolania.
13. Zákaz návštev rodinných príslušníkov do odvolania.
Opatrenia a zmeny týkajúce sa pacientov v súvislosti s ochorením Covid – 19
1. Pacient si so sebou na liečenie prinesie minimálne 2 ochranné rúška. V prípade potreby bude možné rúška zakúpiť na recepcii sanatória.
2. Prosíme pacientov, aby pri príchode sledovali smerové tabule a riadili sa inštrukciami pracovníka Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke.
3. Počet rodinných príslušníkov, blízkych, ktorí privezú pacienta na liečenie prosíme s ohľadom na súčasnú situáciu obmedziť na minimum. Tieto osoby sa budú musieť taktiež riadiť pokynmi zamestnanca Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke.
4. Pri príjme bude pacientovi dôkladne odobratá a zadokumentovaná rodinná, cestovateľská, pracovná a epidemiologická anamnéza. Pri príjme pacient dôsledne a zodpovedne vyplní /v spolupráci so zamestnancom sanatória/ a podpíše čestné vyhlásenie pacienta. Zároveň bude pacientovi pri nástupe odmeraná telesná teplota a pacient vstupuje do ostatných priestorov sanatória až po vykonaní všetkých potrebných krokov na ochranu zdravia a v záujme zamedzenia šírenia nákazy COVID – 19.
5. Pacienti pri nástupe na liečenie sú povinní rešpektovať všetky nariadenia a usmernenia Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke.
6. Pacienti sú povinní vždy používať ochranné rúško. Chrániť rúškom ústa, aj nos.
7. Niekoľkokrát denne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, používať dezinfekciu rúk a krém na ruky na zabránenie vysušovaniu kože.
8. Nestretávať sa vo väčších kolektívoch, najmä v uzavretých priestoroch, dodržiavať pri kontakte odporúčanú vzdialenosť min. 2 metre.
9. Nezhromažďovať sa pri čakaní na zapisovanie liekov, meranie tlaku, atď. pred inšpekčnou miestnosťou.
10. Nezhromažďovať sa v priestoroch pred jedálňou, na recepcii, pred ambulanciou a pracovňami lekárov
11. Prísne dodržiavať časový harmonogram liečby, procedúr a vyšetrení.
12. Informácie o výsledkoch vyšetrení podáva ošetrujúci lekár len počas vizity.
13. Navštevovať ošetrujúceho lekára na lekárskej izbe len v nutných prípadoch.
14. V prípade, že sa u pacienta vyskytne zvýšená teplota, bolesti hrdla, kašeľ, dýchavičnosť, tráviace ťažkosti, problémy s čuchom a chuťou zostať na izbe a telefonicky kontaktovať zdravotnú sestru na telefónnom čísle uvedenom v dokumentácii pacienta, ktorú dostane pri nástupe na liečbu.
15. Platí prísny zákaz absolvovania procedúr a pohybu v priestoroch sanatória v prípade zhoršenia zdravotného stavu.
16. Pohyb pacientov je povolený v kúpeľnom areáli sanatória, v meste Vysoké Tatry. Porušenie nariadenia sanatória sa považuje za hrubé porušenie poriadku sanatória s následnými sankciami.
17. Zákaz priepustiek do odvolania.
18. Zákaz návštev do odvolania.
19. Zákaz zdržiavania sa mimo sanatória počas nočných hodín.
20. Voľnočasové aktivity počas mesiaca jún sú pozastavené, pacientom v záujme ochrany zdravia neodporúčame návštevu kultúrno-spoločenských aktivít mimo nášho zariadenia.
21. Všetky lekárom nariadené procedúry absolvujú pacienti za určených bezpečnostných podmienok, ktoré stanoví Rehabilitačný úsek. Pacienti budú v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných pacientov rešpektovať všetky opatrenia a nariadenia vedúcej rehabilitačného úseku. Všetky procedúry, ktoré nebudú poskytnuté v záujme ochrany zdravia v súvislosti s COVID 19, budú nahradené počas pobytu na liečení inými procedúrami podľa odporúčaní našich lekárov.
22. Rešpektovať systém stravovania podľa pokynov servírok – max. 2 osoby pri stole, stoly budú mať vzdialenosť od seba 2 m, raňajky budú poskytované formou bufetu. Počas raňajok prosíme pacientov a klientov sanatória, aby dodržiavali pri bufetových stoloch potrebné odstupy, aby sa pri bufetových stoloch zbytočne nezdržiavali. Taktiež prosíme našich klientov, aby si v jedálni chránili ústa a nos rúškom, pokiaľ sa nestravujú.
23. Ubytovanie zostáva nezmenené ( 2 pacienti) v prípade požiadavky bývať na izbe sám/sama, bude toto ubytovanie spoplatnené podľa cenníka sanatória.
24. Z dôvodu, že Sanatórium Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke musí vynakladať zvýšené prostriedky na zabezpečenie nutných opatrení v záujme zabránenia šírenia ochorenia COVID – 19, sanatórny poplatok sa s platnosťou od 1. júna zvyšuje na 3 Eurá za deň pobytu.
Ďakujeme, že ste zodpovední, akceptujete a dodržiavate všetky nariadenia Sanatória Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke v súvislosti s novým koronavírusom COVID – 19.